26.11.2015

For privatansatte aftales arbejdstiden med arbejdsgiveren.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid varierer meget for privatansatte djøfere. Nogle djøfere har en veldefineret arbejdstidsaftale, mens andre skal bruge den tid, der kræves for at løse de stillede opgaver. Der kan naturligvis være en stor risiko forbundet med den form for arbejdstidsaftaler, og det er ikke usædvanligt, at arbejdstiden i de situationer stiger og ikke kan holdes på et acceptabelt niveau.

Djøf anbefaler, at omfanget og placeringen af arbejdstiden står i ansættelseskontrakten, så der for begge parter er klarhed over forventningerne til arbejdstiden.

Du kan finde en formulering for fastlæggelsen af arbejdstiden i Djøfs standardkontrakt.

Det bliver reguleret af reglerne

Regler om arbejdstid findes i overenskomster og i arbejdsmiljøloven. Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af overenskomster, reguleres som sagt i ansættelseskontrakten, lokale aftaler og i arbejdstidsdirektivet. Der findes ikke regler om arbejdstid og over-/merarbejde i funktionærloven. Deltid reguleres i deltidsloven.

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overskride 48 timer.

Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden. Du har ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet - 11-timersreglen, og ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode (fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag).

Overenskomster, din ansættelseskontrakt eller en lokal aftale kan dog sikre dig bedre rettigheder.