Djøf

Fleksjob

Her kan du læse om muligheden for og vilkårene ved fleksjob.

Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet. Reglerne om fleksjob fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kriterier for fleksjob

For at blive visiteret til et fleksjob skal du:

  • Have en væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen
  • Ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet
  • Være under 65 år
  • Ikke modtage social pension

Det er jobcenteret, der fastlægger din arbejdsevne. Arbejdsevnen angives i arbejdstid og intensitet. Det er denne vurdering, der danner grundlaget for fastsættelsen af løn og arbejdstid i jobbet.

Er der tale om funktionsnedsættelse i forhold til at varetage jobbet, er der mulighed for at kompensere gennem særlig indretning af arbejdspladsen, personlig assistance eller bevilling af hjælpemidler.

Kommunen følger op

For ansatte i fleksjob før 1.1.2013 skal kommunen følge op på fleksjobbet hvert år, dog første gang efter seks måneder.

Hvis du opfylder betingelserne for at få et fleksjob, har det ingen betydning, om du modtager invalidepension fra en privat pensionsordning eller en tjenestemandspension. Det er dog ikke alle pensionskasser, der udbetaler invalidepension, hvis du samtidig er beskæftiget i et fleksjob.

For ansatte i fleksjob efter 1.1.2013 gælder visitationen til fleksjob i op til 5 år. Når de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob. Vurderer kommunen, at det er tilfældet, kan du fortsætte i fleksjobbet. Er du over 40 år kan du efter 5 år i fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. 

Der er mulighed for, at du ansættes i fleksjob i din egen virksomhed. Du skal dog være opmærksom på, at udgangspunktet vil være, at du ansættes i fleksjob som lønmodtager. Det er din bopælskommune, der er ansvarlig for oprettelsen af fleksjob.  Ansættes du i fleksjob i din egen virksomhed efter 1.1.2013, er der loft for tilskuddet – tilskuddet udgør pr. år. 125.000 kr.

Fleksjob på din hidtidige arbejdsplads

Du kan først ansættes i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår, hvis der ikke er overenskomst med socialt kapitel.

Kravet om 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – fx hvis du har været ude for en alvorlig skade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom. 

Tilskud til din løn

Hvis du ansættes i et fleksjob eller får et nyt fleksjob efter den 1. januar 2013, skal arbejdsgiver betale løn inkl. pension for den arbejdsindsats, du reelt kan præstere. Er du eksempelvis vurderet til at kunne arbejde 8 timer om ugen, skal din arbejdsgiver give dig løn for 8 timer plus pension af de 8 timer.

Kommunen supplerer lønnen fra arbejdsgiveren med et fleksløntilskud, som reguleres på baggrund af lønindtægten inkl. pensionsbidraget. Det er kommunen, der udbetaler fleksløntilskuddet til dig på baggrund af din lønindtægt fra arbejdsgiveren i den forudgående måned.

Fleksløntilskuddet kan højst udgøre 98% af højeste dagpengesats, hvilket 17.312 kr. pr. måned (2014). Tilskuddet nedsættes med 30% , indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.446 kr. inkl. pensionsbidrag. For den del af indtægten, der overstiger 13.446 kr. om måneden, nedsættes fleksløntilskuddet med 55%.

Tilskuddet falder bort, når lønindkomst inkl. pension fra arbejdsgiveren kommer op på 36.400 kr. pr. måned.

Fleksløntilskuddet udbetales også i de uger, hvor du holder ferie. Her vil tilskuddet blive fratrukket dine feriepenge efter ovenstående model.

Fleksjob før den 1.1.2013

Er du ansat i fleksjob før den 1.1.2013 er det de gamle regler, der gælder - også hvis dit timetal ændrer sig. 

Lønnen fastsættes i samarbejde med dig, Djøf og din arbejdsgiver og med udgangspunkt i den overenskomst, der gælder på området, herunder overenskomsternes sociale kapitler. Hvis du er ansat på et område, der ikke er dækket af en overenskomst, anvendes overenskomsten på sammenlignelige områder.  

Hvis det fremgår af overenskomsten, at der er en aftalt pensionsordning, skal der ligeledes indbetales pensionsbidrag for dig, når du ansættes i et fleksjob.

Der kan aftales løntillæg mv. oven i den overenskomstmæssige løn, men disse indgår ikke i løntilskuddet fra kommunen.

Løntilskuddet beregnes ud fra begyndelseslønnen indenfor det pågældende område afhængigt af, hvor meget din arbejdsevne er nedsat i dette bestemte fleksjob. Løntilskuddet dækker også arbejdsgiverbidrag til ATP, pensionsordning mv. med den fastsatte procentdel.

Som fleksjobansat er du omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, med mindre de enkelte love indeholder bestemmelser om andet. Det betyder, at du er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om ferie og arbejdsskadeloven.

Ved sygdom i et fleksjob har du enten ret til løn under sygdom eller til sygedagpenge. Arbejdsgiveren får refunderet sygedagpenge allerede fra første sygedag. Du har ret til ledighedsydelse under ferie, hvis du ikke har optjent ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn i de første ansættelsesår.

Tilrettelæggelse af arbejdstid - gammel ordning

Er du ansat i fleksjob før den 1. januar 2013, har du ret til at blive ansat i et fleksjob på fuld tid, da fleksjobbet skal give et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag. Du kan blive ansat på deltid, hvis du ønsker det. Et job på mindre end fuld tid på hidtidigt lønniveau kan måske stille dig bedre økonomisk end et fuldtidsjob, hvor du kun får en grundløn.

Når arbejdstiden tilrettelægges, skal der tages hensyn til din nedsatte arbejdsevne. Der kan fx være behov for ekstra hvilepauser eller fravær. Måske kan du arbejde på fuld tid, men ikke fuldt effektivt. Eller du kan arbejde fuldt effektivt, men kun på nedsat tid. 

Der er ingen fast grænse for, hvor langt en person kan gå ned i arbejdstid og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid. Det skal også aftales, hvilke skånehensyn der evt. skal være. Jobcenteret kan give støtte til værktøj, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger mv. Har du et handicap, kan Jobcenteret give støtte til en personlig assistent.

Stat

Lønnen i fleksjob i staten aftales som udgangspunkt efter den på området gældende overenskomst. Der kan desuden optages forhandlinger om ydelse af tillæg efter overenskomstens sædvanlige kriterier. 

En fravigelse af overenskomsten skal være begrundet i en konkret, individuel vurdering af dine kvalifikationer og arbejdsevne i forhold til det arbejde, der skal udføres på den pågældende arbejdsplads. Hvis du er ansat i fleksjobbet før den 1. januar 2013, forudsætter en eventuel fravigelse af overenskomstens bestemmelser enighed mellem Djøf og arbejdsgiver.

Region og kommuner

Lønnen til en ansat i et fleksjob i regionerne og kommunerne fastsættes som udgangspunkt som grundlønnen i overenskomsten. Der kan desuden optages forhandlinger om ydelse af tillæg efter overenskomstens sædvanlige kriterier. 

Privatansatte

Som udgangspunkt fastlægges løn og ansættelsesvilkår efter den gældende overenskomst, der gælder på området. Der er dog mulighed for at fravige de almindelige ansættelsesvilkår. På det private arbejdsmarked er mange akademikere ikke dækket af en overenskomst. Her følger man typisk den akademikeroverenskomst, som ligger tættest på branchen. Det er typisk AC-overenskomsten i staten. 

Regler for tjenestemænd

Tjenestemandsansatte har også mulighed for at blive ansat i fleksjob.

Mulighederne for fastholdelse via bestemmelser i tjenestemandsregulativer og vedtægter på det relevante område skal være drøftet og afprøvet, inden I kan lave en aftale om fleksjob.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver, dig selv og din faglige organisation med udgangspunkt i din tjenestemandsaftale.

En lokal aftale om job på særlige vilkår kan kun indgås, hvis den pågældende tjenestemand bevarer retten til at få sin pension beregnet efter den hidtidige højere pensionsgivende løn.


Job med offentlig støtte

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent