Arbejdstid for fuldmægtige
26.10.2016

Regler om arbejdstid findes i overenskomster og i arbejdsmiljøloven. Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af overenskomster, reguleres i ansættelseskontrakten, lokale aftaler og i arbejdstidsdirektivet. Der findes ikke regler om arbejdstid og over-/merarbejde i funktionærloven. Deltid reguleres i deltidsloven.

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overskride 48 timer.

Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden. Du har ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet - 11-timersreglen, og ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode (fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag).

Du er også omfattet af reglerne i deltidsloven. Overenskomster, din ansættelseskontrakt eller en lokal aftale kan dog sikre dig bedre rettigheder.

Deltidslovens formål er at fjerne forskelsbehandling af deltidsansatte.