Arbejdstid for fuldmægtige
26.10.2016

Plustid i regioner og kommuner

Alle ansatte i regioner og kommuner kan indgå en individuel aftale om plustid med ledelsen.

Du kan først indgå en aftale om plustid efter 3 måneders ansættelse, og din tillidsrepræsentant skal orienteres om aftalen.

Det er frivilligt, om du vil indgå en aftale om plustid.

Det skal fremgå af din individuelle aftale, hvad din nye ugentlige arbejdstid er - den kan højst være (gennemsnitlig) 42 timer.

Din løn forhøjes forholdsmæssigt i forhold til det aftalte timetal, dog fortsætter rådighedstillæg og /-forpligtelse uændret. Hvis du f.eks. har aftalt 40 timer skal din løn udgøre 40/37 af en fuldtidsløn. Pensionsindbetalingen forhøjes tilsvarende.

Den forhøjede løn vil du få som ny fast løn, det vil sige, at du skal have denne løn f.eks. ved fravær på grund af sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage.

Du kan opsige din individuelle aftale med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre du aftaler andet. Ved varslets udløb er du tilbage på den arbejdstid, du havde før aftalens indgåelse.

Plustid i staten

Der skal indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om at bringe bestemmelsen om plustid i anvendelse på arbejdspladsen.

Først når og hvis der er indgået en sådan iværksættelsesaftale, kan du indgå en individuel aftale om forhøjet arbejdstid. Er du special- eller chefkonsulent, kan du dog indgå en individuel aftale om plustid uden der forudgående er en aftale mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen.

Det er frivilligt, om du vil indgå en aftale om plustid.

Det skal fremgå af din individuelle aftale, hvad din nye ugentlige arbejdstid er - den kan højst være 42 timer.

Din løn forhøjes forholdsmæssigt i forhold til det aftalte timetal, dog fortsætter rådighedstillæg og /-forpligtelse uændret. Hvis du f.eks. har aftalt 40 timer skal din løn udgøre 40/37 af en fuldtidsløn. Pensionsindbetalingen forhøjes tilsvarende.

For tjenestemandsansatte er det særligt aftalt, at der indbetales et pensionsbidrag på 18 % til en supplerende bidragsfinansieret pensionsordning af den del af lønnen, som overstiger lønnen for en fuldtidsansat.

Den forhøjede løn vil du få som ny fast løn, det vil sige, at du skal have denne løn f.eks. ved fravær på grund af sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage. Ferie optjent efter de almindelige regler i ferieaftalen på grundlag af den højere beskæftigelsesgrad i optjeningsåret, og plustiden får således først betydning for lønnen under ferie i det efterfølgende ferieår.

Du kan opsige din individuelle aftale med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre du aftaler andet. Ved varslets udløb er du tilbage på den arbejdstid, du havde før aftalens indgåelse.

En ansat, der uansøgt afskediges fra sin stilling, har dog altid ret til at vende tilbage til sin tidligere beskæftigelsesgrad 3 måneder før fratrædelsestidspunktet, hvis dette ønskes.