Djøf

Offentligt ansattes arbejdstid

Generelt om arbejdstiden for offentligt ansatte.

Som ansat i staten, regioner eller kommuner er din arbejdstid i gennemsnit 37 timer om ugen. Det betyder, at arbejdstiden i perioder kan være mere eller mindre end 37 timer, men at den set over tid skal være 37 timer i gennemsnit.

Du er ansat uden højeste tjenestetid. Det betyder, at du i et vist omfang er forpligtet til at udføre arbejde udover 37 timer om ugen. I hvilket omfang du får betaling for det, fremgår af merarbejdsreglerne.

Din frokost er inkluderet i de 37 timer. Pauser under ½ times varighed, hvor du er til rådighed for arbejdsgiveren, kan nemlig holdes i arbejdstiden.

Vejledning om arbejdstid på offentlige arbejdspladser

 

Særregler for undervisere

For undervisere er der på nogle arbejdspladser indgået lokale arbejdstidsaftaler. Disse aftaler fastlægger, hvordan din arbejdstid nærmere opgøres, hvordan din arbejdstid placeres, og hvordan der forholdes til merarbejde.

Orienteringsmøder og arbejdstid

I centraladministrationen (departementerne) er der kutyme for, at medarbejderne kan holde orienteringsmøder af begrænset varighed i arbejdstiden, uden at arbejdsgiveren har godkendt det på forhånd. Disse møder skal bruges til at udveksle informationer og til at drøfte faglige spørgsmål.

Møder i arbejdstiden er overenskomststridige, hvis de har haft som væsentligt formål at virke som demonstration.

I regioner og kommuner kan der være etableret kutymer som den, der eksisterer inden for centraladministrationen.

Hvis der ikke er kutyme for at holde orienteringsmøder i arbejdstiden, skal din arbejdsgiver inden mødet give tilladelse, ellers må møder holdes i frokostpausen eller efter arbejdstid.

Undervisning i arbejdstiden

Hvis du som statsansat skal undervise i arbejdstiden, er du ikke automatisk berettiget til løn fra din (hoved)arbejdsgiver og fra undervisningsstedet på en gang.

Hvis du underviser på en institution inden for dit ansættelsesområde, eller hvis undervisningen indgår eller kan indgå som et led i dit (hoved)ansættelsesforhold, kan du ikke få særskilt betaling for undervisningen. Betaling for sådan undervisning, herunder godtgørelse for merarbejde, må ydes af din (hoved)arbejdsgiver.

Du kan dog som djøfer få tilladelse til at undervise på universiteter og andre højere læreanstalter i arbejdstiden efter følgende regler:

Antal undervisningstimer pr. uge:

  • Indtil 4 timer pr. uge fuld basisløn og fuldt rådighedstillæg
  • 5-6 timer fuld basisløn og ½ rådighedstillæg
  • 7-12 timer fuld basis og intet rådighedstillæg

Har du undervisning indtil fire timer pr. uge, har du fuld rådighedsforpligtelse, og du skal ved opgørelse af merarbejde trække undervisningstimer inden for normal arbejdstid (kontortiden) fra i opgørelsen over merarbejde.

Hvis du ikke kan få lov til at undervise i arbejdstiden og oppebærer betaling for undervisningen, samtidig med at du oppebærer din almindelige løn, og hvis undervisningen ligger inden for din arbejdstid, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du evt. kan få lov til at indhente disse timer på et andet tidspunkt uden for arbejdstid.

Tjenesterejser og arbejdstid

Arbejdstid i forbindelse med tjenesterejser kan opdeles i tre kategorier:

A. Den egentlige rejsetid (transporttiden) 

- på det statslige område er rejsetid arbejdstid, dog højst med 13 timer pr. døgn, med mindre du aftaler noget andet med din arbejdsgiver.

- på det regionale og kommunale område er der ikke specielle regler om rejsetid i overenskomsten. Det betyder, at rejsetid beregnes på samme måde som almindelig arbejdstid.

B. Arbejdstiden på det fremmede tjenestested

- arbejdstiden på det fremmede tjenestested medregnes efter de almindelige regler for opgørelse af arbejdstid. Det betyder, at arbejdstiden i disse tilfælde ikke adskiller sig fra arbejdstiden på dit normale tjenestested. For at undgå evt. uenighed med din arbejdsgiver om, hvad der er arbejdstid, anbefaler Djøf, at du på forhånd aftaler, hvad der betragtes som tjenestetid og som fritid, fx i forbindelse med repræsentative pligter.

C. Opholdstid på det fremmede tjenestested, hvor der ikke arbejdes

- hvis der er egentlig fritid på tjenesterejse, hvor du ikke arbejder, men heller ikke kan nå hjem, medregnes denne opholdstid ikke som arbejdstid, med mindre den ligger i forbindelse med rejsen (fx ventetid i lufthavnen).

Djøfbladet

Højesteretsdom: Det koster at bryde 48-timers reglen

Dom understreger, at arbejdsgivere skal sikre, at ingen arbejder mere end 48 timer om ugen i længere perioder.

Foto: Martin Sylvest/Scanpix
Djøf blog

Scor godt i løn

Personligt bryder jeg mig simpelthen ikke om situationen de gange, jeg har siddet i lønforhandling. Jeg begyndte at stamme, svede og glemte fuldstændig hvilke resultater, jeg havde skabt. Jeg er ærlig talt ikke særlig god til det. Men jeg har øvet mig og finder nu situationen mere naturlig.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent