Djøf

Merarbejde og betaling for merarbejde

Er du forpligtet til merarbejde ud over rådighedsforpligtelsen, hvornår bliver du betalt for merarbejde, og er der grænser for, hvor mange timer du må arbejde om dagen?

Du har pligt til merarbejde

Som offentligt ansat djøfer er du forpligtet til at påtage dig merarbejde - også selvom arbejdet ligger om aftenen eller i weekenderne.

Du kan som fuldmægtig blive honoreret for merarbejdet, hvis det er af midlertidig karakter og pålagt af din arbejdsgiver. Merarbejde kan være pålagt efter særlig ordre, godkendt tjenestefordeling eller på forhånd være godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de tjenstlige pligter, der er forbundet med din stilling.

Får du rådighedstillæg, kan du kun få betaling for merarbejde, hvis det samlede merarbejde væsentligt overstiger det merarbejde, der er betalt for via rådighedstillægget. 

  

 

Hvornår bliver du betalt for merarbejde?

Du bliver betalt for dit merarbejde, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Din arbejdsgiver skal have godkendt antallet af merarbejdstimer
  • Merarbejdet skal for ansatte med rådighedsforpligtelse være af væsentligt omfang
  • Merarbejdet skal strække sig over mindst fire uger

Når din arbejdsgiver har godkendt dit merarbejde, skal du have din almindelige løn plus 50%. Du kan ikke selv vælge mellem afspadsering og betaling. Din arbejdsgiver vurderer ud fra hensynet til tilrettelæggelsen af arbejdet, om det er muligt at give dig afspadsering inden for rimelig tid.

Merarbejde som special- og chefkonsulent

Som special- eller chefkonsulent får du ikke rådighedstillæg, men du er forpligtet til at påtage dig merarbejde. Er du ansat i staten, kan du fx få dit merarbejde godtgjort gennem et engangsvederlag, der fastsættes ensidigt af ledelsen efter forhandling. Er du ansat i en kommune eller region, kan du få godtgørelse for merarbejde, hvis dit merarbejde væsentligt overstiger det, der kan anses for godtgjort gennem din løn. Der er ikke en fast timegrænse, men tale om et konkret skøn.

Arbejdsmiljøloven sætter loft over din arbejdstid

Det følger af overenskomsterne, at din arbejdstid i gennemsnit skal være på 37 timer. Arbejder du i en periode mere end 37 timer om ugen, bør det derfor udligne sig på et andet tidspunkt.

Selvom du har pligt til at påtage dig merarbejde, er der nogle bestemmelser i arbejdsmiljøloven, som begrænser timetallet. Du skal nemlig have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet. Det betyder, at der skal gå 11 timer, fra du går hjem fra arbejde, til du møder igen.

Derudover skal du inden for hver periode på syv døgn have fri mindst ét døgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

AC-overenskomsten indeholder ikke et særligt tillæg for at arbejde søndage/helligdage. Udgangspunktet efter overenskomsten er, at arbejdet falder inden for din rådighedsforpligtelse/merarbejde. Det betyder dog ikke, at din arbejdsgiver kan kræve, at du systematisk påtager dig merarbejde på aftener og i weekender.

Vejledning om arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Djøfbladet

Her er de brancher, hvor du tjener mest – og mindst

Der er højere løn i at være skarp til tal end i at være god til ord. Derfor er der også massiv økonomisk forskel på, om man som djøfer arbejder i en bank eller i en medievirksomhed. Se hvilke djøf-brancher der giver den højeste og laveste gennemsnitsløn.

Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Fortæl om dig selv, når du søger job

Rejser og fritidsinteresser kan foldes ud og blive til eksempler på dine personlige kompetencer, og samtidig fremstår du imødekommende ved at fortælle lidt om dig selv som privatperson.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent