Djøf

Djøfs indsats for beskæftigelsen

Djøf arbejder for en dynamisk og vækstorienteret beskæftigelsespolitik, der skaber meningsfulde job og et arbejdsmarkedssystem, der understøtter dette.

 Djøf arbejder for:

 • at flest mulige djøfere er i beskæftigelse i uddannelsesrelevante job
 • at nyuddannede kandidater får relevante beskæftigelsestilbud, som styrker muligheden for varig beskæftigelse
 • at der kommer en øget volumen i matchordninger som fx Akademikerkampagnen og Innobooster
 • at der er størst mulig sikkerhed i dagpengesystemet, så opbakningen til det kollektive system bevares
 • at dagpengesystemet understøtter djøfernes varierede arbejdsmarked og ansættelsesforhold
 • at kommunernes jobcentre styrker den opsøgende kontakt til virksomhederne for at forbedre match-mulighederne
 • at jobcentrene opbygger viden om akademikernes arbejdsmarked

Beskæftigelsesreform

En ekspertgruppe nedsat af regeringen med Carsten Koch som formand udgav sin rapport "Veje til job - en arbejdsindsats med mening" den 25. februar 2014. Rapporten kom med en lang række forslag og anbefalinger til, hvordan den aktive beskæftigelsesindsats kan organiseres og styres i fremtiden og førte til en aftale om en ny beskæftigelsesreform.

Reformen er formelt trådt i kraft den 1. januar 2015.

Læs "Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen" 

Reformen indebærer blandt andet, at nyledige skal til samtaler med det lokale jobcenter en gang hver måned det første halve år. Jobcentrene skal være meget mere opsøgende overfor de lokale virksomheder for at finde jobåbninger og sikre, at arbejdsgiverne kan få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Djøf følger reformen nøje for at se, hvordan intentionerne i lovgivningen udfoldes. Lykkes det at hjælpe ledige djøfere hurtigere i beskæftigelse. Hvilken støtte får de lokalt, er der forståelse for deres kvalifikationer, og hvilke muligheder er der for at komme i kontakt med private arbejdsgivere. Får djøferne også relevante aktiveringstilbud. 

Dagpengereform

Den tidligere regering nedsatte i juni 2014 en Dagpengekommission,som kom anbefalinger til forbedringer af dagpengesystemet i oktober 2015.

Læs "Regeringens kommissorium for Dagpengekommissionen"

Læs "Dagpengekommissionens samlede anbefalinger"

Allerede den den 22. oktober 2015 indgik regeringen (Venstre) en aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om en tryggere dagpengesystem.

Læs aftalen om et nyt dagpengesystem

Djøf mener, at det kommende dagpengesystem som udgangspunkt bliver et mere fleksibelt og fair system. Intentionen er, at også kortvarig beskæftigelse kan bruges til at forlænge dagpengeretten. På den måde forventes færre at miste dagpengeretten efter 2 år. 

Djøf er meget kritisk overfor den voldsomme nedsættelse af dimittendsatsen fra 82% af den højeste dagpengesats til 71,5% for ikke-forsørgere. Selve nedsættelsen er meget kraftig, og det er dybt kritisabelt, at der i en forsikringsordning som dagpengesystemet indføres et forsørgerbegreb, som det kendes fra kontanthjælpssystemet. Dermed er de nyuddannede, som er selve fødekæden til dagpengesystemet, i høj grad med til at betale for det nye systems forbedringer.

Djøf er også kritisk overfor, at alle ledige lønmodtagere kommer til at betale med 3 karensdage uden dagpenge om året for andre forbedringer, med mindre de skaffer sig 20 dages beskæftigelse inden for de seneste 4 måneder. Alternativet var angiveligt en nedtrapning af dagpengesatsen i løbet af dagpengeperioden.

Folketinget vedtog de nye dagpengeregler i juni måned 2016. Reglerne træder i kraft dels fra den 1. januar 2017 og dels fra den 1. juli 2017.

Loven indeholder følgende punkter

 • Der indføres for hver enkelt dagpengemodtager en beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening. 
 • Optjening af dagpengeret baseres på indkomst for personer, der ikke er i berøring med dagpengesystemet.
 • Genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode og den nye fleksible genoptjening skal være timebaseret. 
 • Forbrug af dagpengeret skal fremover beregnes i timer frem for uger. 
 • Der indføres en ny metode for satsberegning. 
 • Der indføres karensdage ved høj ledighed. 
 • Dimittendsatsen nedsættes til 71,5% af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere. Dimittendsatsen for forsørgere bliver på 82% af højeste dagpengesats. 
 • Antallet af G-dage harmoniseres til to dage. 
 • Reduktion af dagpengeperioden for personer med omfattende brug af dagpengesystemet. 

Derudover foretages en række ændringer i dagpengesystemet som anbefalet af Dagpengekommissionen: 

 • Særreglerne for dagpenge til førtidspensionister afskaffes. 
 • Folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab af en arbejdsløshedskasse.  Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed. 
 • Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af referenceperioden. 
 • Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af optjeningsperioden. 
 • Reduktion i antallet af muligheder for optjening med andet end løntimer. 
 • Automatisk omforsikring fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret. 
 • Reglerne om overskydende timer afskaffes. 
 • Der indføres en ugebaseret model for supplerende dagpenge sammen med det månedsbaserede dagpengesystem.


Læs mere om arbejdsmarked og beskæftigelse

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent