Stivnet jobmarked bremser innovation

Den økonomiske krise har næsten halveret antallet af jobskift mellem offentlig og privat sektor. Dermed går virksomhederne glip af vigtige nye kompetencer og viden.

Af Mikkel Arre, dk¤djoef¤mia¤%Related Link;Stivnetjobmarkedbremserinnovation;mailto;0%

Siden starten af 1980’erne er det blevet mere og mere almindeligt at veksle et job i den offentlige sektor til et privat eller vice versa. De såkaldte sektorskift er med andre ord blevet stadig hyppigere og har dermed øget udvekslingen af viden og kvalifikationer på tværs af sektorerne.

Den tendens er imidlertid vendt på hovedet, efter at den økonomiske krise indtog Danmark. Siden da er antallet af sektorskift omtrent blevet halveret. Da højkonjunkturen nåede sit toppunkt i 2008, forlod næsten 66.000 ansatte i løbet af året den offentlige sektor til fordel for den private. Blot to år senere var samme tal knap 34.500, og i 2012 lå det lidt lavere endnu.

Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf har udført sammen.

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer

Undersøgelsen kortlægger jobskiftene mellem sektorer i en række år før og efter krisen, og det bratte fald efter 2008 afspejler den mere generelle stilstand i økonomien.

”Konjunkturerne er meget tydelige i tallene. Frem til 2008 var der mange jobåbninger, og det fik mobiliteten til at stige. Det har ændret sig efter krisen,” siger Per Vejrup-Hansen, der er lektor ved CBS, hvor han beskæftiger sig med bl.a. jobmobilitet og personaleøkonomi.

Figur: Sektorskift står i stampe

Sektorskift giver nye input

Det er svært at sige noget helt entydigt om, hvilken betydning det store fald i jobskift har for
virksomhederne. Som Per Vejrup-Hansen betoner over for DeFacto, er en høj grad af mobilitet f.eks. ikke ubetinget positiv, fordi det kan skabe ustabilitet, hvis der er stor udskiftning i medarbejderskaren.

Men dykket i sektorskift gør under alle omstændigheder, at der bliver længere imellem, at arbejdspladserne får nye input og kompetencer fra den modsatte sektor. En højere mobilitet giver alt andet lige arbejdsgiverne et større rekrutteringsgrundlag. Det styrker sandsynligheden for, at man som virksomhed kan blive ved med at have medarbejdere med relevante kvalifikationer – og i sidste ende gavner det dermed evnen til at fastholde og forbedre produktiviteten.

Det er selvfølgelig forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad sektorskiftende medarbejdere kan bidrage med. Men helt basalt medbringer nyansatte fra en anden sektor nye ideer og indsigt.

Som et konkret eksempel peger Per Vejrup-Hansen på de personer, der skifter fra forskellige lag i den offentlige administration til interesseorganisationer. De bringer viden med sig, som man ikke kan erhverve sig i et privat job.

”Her vil man få en medarbejder, der ikke bare kender lovgivningen på området, men også kender systemet indefra. På den måde har han nogle særlige kvalifikationer takket være sine erfaringer,” siger han.

Tilbage på normalt niveau?

Selvom analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf altså viser, at sektormobiliteten er faldet kraftigt de seneste år, mener professor i økonomi Anders Frederiksen, at der er grund til at tro, at udviklingen vender igen. I sin forskning ved Aarhus Universitet har han og en kollega analyseret jobskiftene mellem den offentlige og private sektor fra 1980 til 2006.

”Der er en støt stigning gennem den periode, vi har undersøgt. Når vi ser på 2008, var det et exceptionelt år med meget stor medarbejdermobilitet. På det tidspunkt var virksomhederne bekymrede, når medarbejderne rejste, fordi det var svært at få nye. Efter det boom, der var frem til 2008, har sektorskiftene tilsyneladende nu lagt sig på et nogenlunde normalt niveau. Det kunne tyde på, at vi er ved at komme tilbage til den hidtidige trend,” siger Anders Frederiksen.

Måske er græsset grønnere

Den historiske tendens til flere sektorskift har Anders Frederiksen ikke nogen sikker forklaring på. Men et bud er, at sektorerne er blevet mere ens, fordi ledelsesformer fra den private sektor har fundet vej til det offentlige.

”Vi har gennem mange år hørt, at den offentlige sektor skulle være blevet præget af New Public Management. Hvis det er tilfældet, kan man sige, at man nu spiller på de samme tangenter i begge sektorer. Ud fra det kan man forvente, at det vil være lettere for medarbejderne at flytte sig fra den ene sektor til den anden, og den forventning falder vores resultater fint i hak med,” siger Anders Frederiksen og understreger, at andre teser ikke kan udelukkes.

Eksempelvis har udliciteringer betydet, at en del ansatte fra den offentlige sektor er blevet tvunget over i private job. Samtidig har øget samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder gjort, at flere har fået indblik i, hvilke jobmuligheder de kunne have i den anden sektor.
”Berøringsfladen mellem sektorerne er blevet større. Og hvis du som medarbejder finder ud af, hvordan græsset er på den anden side, kan det være, at det faktisk viser sig at være grønnere derovre,” siger Anders Frederiksen.

Infografic: Sektormobilitet og lønudvikling

 

Djøf mener

Lars Qvistgaard, formand for Djøf Overenskomstforening:

”Mobilitet mellem den offentlige og den private sektor er ekstremt vigtig. For mig handler det også om øget sammenhængskraft i samfundet. Den private sektor leverer finansieringsgrundlaget til den offentlige sektor. Omvendt skal den offentlige sektor sikre kvalificeret regulering og gode rammebetingelser for den private sektor. Mobilitet styrker dette gensidige perspektiv. Hvis flere krydser grænsen, kan vi lære af hinanden til gavn for hele samfundsøkonomien. Hertil kommer typisk en løngevinst ved skifte fra offentlig til privat ansættelse. Derfor er jeg glad for, at Djøf i OK15 arbejder for at fremme mobiliteten.”

 

 

Deltag i Djøfs webinar

Går du med tanker om at skifte sektor eller branche?

Få inspiration til dit næste karrieretræk på et web-baseret seminar om mobilitet i arbejdslivet d. 5. november 2014.

Webinaret er gratis for medlemmer af Djøf.

Tilmeld dig Djøfs webinar: Planlæg det næste træk i din karriere

 

 

Jens Qvesel
Jens Qvesel, Forvaltningspolitisk chef
Telefon: 33 95 99 04
Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29