Djøf

Det koster det at være medlem

Din erhvervsmæssige status og medlemsgruppe bestemmer, hvor meget dit kontingent koster. Her kan du se, hvad du skal betale.

Kontingentsatser

Satserne i skemaet omfatter grundkontingent til Djøf og eventuelt bidrag til strejkefond, forhandlingsfonde med videre. Kontingent til arbejdsløshedskasse er ikke inkluderet.

 
Kontingent Forhandlings- fond Sær- kontingent Betaling pr. kvartal i alt
Ansat i stat, region, kommune, offentlig institution o.l.
Ansat efter overenskomst i en ikke ledende stilling 828 67   895
Overenskomstansat på deltid under 30 timer 828 42   870
Chef og /eller tjenestemand 828 27   855
Dommer 789     789
Ansat i private virksomheder og advokatfirmaer
Advokater og advokatfuldmægtige 707   100 807
Privat ansatte 828 27   855
Selvstændige 531     531
Selvstændige advokater 477     477
Arbejdsledige
Arbejdsledige og medlemmer i løntilskudsjob 381     381
Anden beskæftigelse, ude af erhverv mv.
Ansat i udland/på udenlandsk kontrakt 381     381
Anden beskæftigelse eller orlov med dagpenge 381     381
Ude af erhverv 153     153
Pensionist/efterlønsmodtager 147     147
Studerende
Studerende 147     147

Rabat 

Når du melder dig ind er du gratis medlem frem til starten i den kommende måned.

Kontingentrabat

1. års kandidater i erhverv1 kan opnå rabat på 225 kr. pr. kvartal i maksimalt 4 kvartaler (svarende til 75 kr. pr. måned), hvis du har været medlem som studerende i min. 1 år - umiddelbart før uddannelsens afslutning.

Rabatten gives fra førstkommende måned efter ansættelsen.

1Dette gælder dog ikke medlemmer i jobtræning/løntilskudsjob, anden beskæftigelse og medlemmer ansat i udlandet, da medlemmer i disse grupper allerede har nedsat kontingent.

Skattefradrag

Djøf indberetter det indbetalte medlemskontingent til Skat. Loftet for fradrag er forhøjet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. om året fra 1. januar 2015. Se mere hos skat.dk.

Læs reglerne på skat.dk

Kontingentopkrævning og -betaling

Du betaler kontingent til Djøf hvert kvartal. Kontingentet afhænger af din erhvervsmæssige status og den medlemsgruppe du hører til.

Derfor er det vigtigt, at du giver Djøf besked, hvis du for eksempel afslutter din uddannelse eller får nyt job. Oplysningerne om din jobsituation kan også have betydning, for hvilken bistand du kan få fra Djøf og hvilke tilbud, du modtager.

Hvis ændringerne har betydning for dit kontingent, vil det blive ændret for førstkommende måned.

Tilmelding til Betalingsservice

Hvis du ønsker det, kan du tilmelde dig betalingsservice, PBS, her. Linket fører dig til en side med informationer om Betalingsservice, hvor du finder et link til tilmeldingsformularen, der åbnes i et pop-up vindue. Har du en pop-up stopper aktiveret, skal du derfor give denne lov til at åbne pop-up på dette website.

Du kan også henvende dig direkte til dit pengeinstitut, når du modtager din opkrævning, så sørger de for at du bliver tilmeldt betalingsservice.

Betaling til Djøf

Djøfs registreringsnr.: 5470
Djøfs kontonummer: 2111946

Betaling til Djøf fra udlandet

Hvis du ikke har en konto i et dansk pengeinstitut kan betaling til Djøf ske på check fra et udenlandsk pengeinstitut pålydende beløbet i danske kroner eller pengene kan overføres i danske kroner direkte til Djøfs konto - i det tilfælde skal du bruge følgende oplysninger:

Djøfs registreringsnr.: 5470
Djøfs kontonummer: 2111946

SWIFT-kode: NYKBDKKK
IBAN-nr. DK6254700002111946

Desuden skal du anføre dit medlemsnummer, hvilket ses på dit medlemskort samt på det indbetalingskort du har modtaget. Alternativt kan dit cpr-nr. benyttes. Ved betaling fra udlandet vil der normalt blive pålignet betaleren et gebyr. 

Regler for medlemskab

Begrænsninger i din ret til rådgivning

Djøf kan ikke give dig  bistand i sager om løn- og ansættelsesforhold hvis du hører til medlemsgrupperne under "Anden beskæftigelse, ude af erhverv mv." eller "Selvstændige advokater". Kontingentet er derfor også lavere end for andre medlemmer. 

  • Du kan også kun få bistand, hvis du har betalt dit kontingent. 
  • Djøf rådgiver dig ikke i sager, der er opstået inden din indmeldelse i Djøf.

Delforeninger og medlemsgrupper

Som medlem af Djøf hører du til en delforening eller en valggruppe/medlemsgruppe. Din placering afhænger af din erhvervsmæssige status din ansættelsesform og -sted. Du kan se på din kontingentopkrævning, hvilken delforening eller gruppe du hører til. 

Studerende 

Studerende hører til Djøf Studerende. Når du som studerende består din eksamen, vil du gå fra at være studentermedlem til at være erhvervsaktivt medlem i en af de andre delforeninger.

Bidrag til forhandlingsfonde 

Bidrag til forhandlingsfonde med videre er blandt andet med til at finansiere konfliktunderstøttelse og advokatbistand. 

  • Ansatte medlemmer af Djøf Offentlig, Offentlige Chefer (ekskl. dommere) og Djøf Privat betaler 27 kr. pr. kvartal i bidrag til Djøfs forhandlingsfond. 
  • Ansatte medlemmer af Djøf Offentlig betaler 40 kr. til foreningens konfliktfond. 
  • Ansatte medlemmer af Djøf Advokat har et lavere grundkontingent, men betaler samtidig 100 kr. i særkontingent til foreningens eget budget.

Kontingent til andre foreninger

Djøf opkræver sammen med kontingentet til Djøf kontingent pr. kvartal for:

  • Dommerfuldmægtigforeningen (290 kr.)
  • Foreningen af Familieretshusets jurister (75 kr.)
  • Gymnasieskolernes Lederforening (200 kr.)
  • Lederforeningen for VUC (150 kr.)
  • Erhvervsskoler (300 kr.).

Kontingentfritagelse

Er du allerede medlem af en anden fagforening, kan du slippe for at betale kontingent i perioden, hvor du både er medlem af Djøf og din gamle fagforening. Du kan kun få kontingentfritagelse i perioden, hvor du har dobbeltmedlemsskab.

For at få en kontingentfritagelse skal du fortælle os ved din indmeldelse i Djøf, at du allerede er medlem af en anden fagforening. Her skal du også skrive datoen for, hvornår du bliver udmeldt fra din gamle fagforening. Det gør du i indmeldelsesformularen her på hjemmesiden i feltet: Bemærkninger.

Du skal selv stå for udmeldelsen af din gamle fagforening. Det kan Djøf ikke gøre for dig.

Har du spørgsmål til kontingentfritagelse, eller har du ikke fortalt os om dit dobbeltmedlemsskab, så kontakt os på dk¤djoef¤djoef.

Du kan stadig nå at få kontingentfritagelse, hvis du fortæller os om dit dobbeltmedlemsskab i op til 14 dage efter din indmeldelse.