]]>

Djøf

Det koster det at være medlem

Din jobsituation og din medlemsgruppe i Djøf afgør, hvor meget du skal betale i kontingent.

Kontingentsatser

Satserne i skemaet består af et grundkontingent til Djøf og eventuelle bidrag til strejkefonde, forhandlingsfonde med videre. Kontingent til en arbejdsløshedskasse er ikke inkluderet. Prisen på et medlemskab af Djøf reguleres årligt pr. 1. juli.

 
Kontingent Forhandlings- fond Sær- kontingent Betaling pr. kvartal i alt
Ansat i stat, region, kommune, offentlig institution o.l.
Ansat efter overenskomst i en ikke ledende stilling 915 49   964
Overenskomstansat på deltid under 30 timer 915 24   939
Chef og /eller tjenestemand 915 9   924
Dommer 855     855
Ansat i private virksomheder og advokatfirmaer
Advokater og advokatfuldmægtige 765   100 865
Privat ansatte 915 9   924
Selvstændige 573     573
Selvstændige advokater 516     516
Arbejdsledige
Arbejdsledige og medlemmer i løntilskudsjob 381     381
Anden beskæftigelse, ude af erhverv mv.
Ansat i udland/på udenlandsk kontrakt 381     381
Anden beskæftigelse eller orlov med dagpenge 381     381
Ude af erhverv 153     153
Pensionist/efterlønsmodtager 153     153
Studerende
Studerende, gratis i 12 måneder, herefter 147     147
Dimittender
Dimittender i erhverv, første år efter dim.dato 303  9   312
Dimittender i erhverv, andet år efter dim.dato 606  9   615
Ledige dimittender* 147     147
Nyindmeldt ledig 1. år fra dimittenddato**  306      306

*) Omfatter ledige dimittender, der efter 1.7.2020 overgår fra at være studerende medlemmer til ledighed. Kontingentsatsen gælder maksimalt i 2 år ved uafbrudt ledighed.

**) Omfatter nyindmeldte ledige dimittender, der efter 1.7.2020 melder sig ind som ledig. Kontingentsatsen gælder maksimalt i 1 år ved uafbrudt ledighed.

Rabatter

Rabat for erhvervsaktive, ledige eller pensionister

Når du melder dig ind, kan du få tre måneders gratis medlemskab. Det betyder, at du kan prøve Djøfs mange ydelser kvit og frit. For at få en gratis periode, må du ikke have været medlem af Djøf inden for de seneste 12 måneder. Du kan højst få to gratis perioder med minimum 12 måneder imellem.

Når din gratis periode udløber, betaler du et kontingent, som svarer til din jobsituation og medlemsgruppe. 

Rabat for studerende

Når du melder dig ind, kan du få op til 12 måneders gratis studiemedlemskab. Det betyder, at du kan prøve Djøfs mange ydelser kvit og frit. For at få et gratis studiemedlemskab, må du ikke have været medlem af Djøf inden for de seneste 12 måneder. Du kan højst få én gratis periode som studerende. 

Rabat for dimittender i job

Som nyuddannet efter 1.7.2020 får du rabat på dit medlemskab af Djøf. I det første år efter din dimittenddato, betaler du kun 312 kr. i kontingent i kvartalet. I det andet år efter din dimittenddato, betaler du 615 kr. i kontingent i kvartalet. Derefter betaler du fuldt kontingent, som er ca. 900 kr. i kvartalet. 

Rabat for ledige dimittender

Som nyuddannet ledig får du rabat på dit medlemskab af Djøf, hvis du efter 1.7.2020 overgår fra at være studerende til at være ledig. Hvis du er uafbrudt ledig i to år fra din dimittenddato, fortsætter du med at betale dit studenterkontingent, som er 147 kr. i kvartalet i hele perioden. 

Skattefradrag

Djøf indberetter dit medlemskontingent til Skat. Derfor behøver du ikke at foretage dig noget, hvis du skifter medlemsgruppe, og dit kontingent ændrer sig.

Loftet for fradrag er 6.000 kr. om året i 2020. Hvis du er pensionist, er kontingentet ikke fradragsberettiget (jf. afgørelse fra Skat), med mindre du får tjenestemandspension, er på efterløn eller har lønindkomst. 

Læs reglerne på skat.dk

Kontingentopkrævning

Du betaler kontingent til Djøf hvert kvartal og kontingentet forfalder til betaling i starten af disse måneder: Februar, maj, august samt november. Kontingentet afhænger af din jobsituation og din medlemsgruppe i Djøf.

Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis du for eksempel afslutter din uddannelse eller får et nyt job. Ellers kan du risikere, at du ikke er berettiget til at få den bistand fra Djøf, som passer til din aktuelle situation. 

Hvis ændringerne har betydning for dit kontingent, vil det blive ændret for førstkommende måned.

Forsikringsopkrævning

Hvis du har forsikring gennem Djøf, forfalder den til betaling i starten af disse måneder: Januar, april, juli samt oktober.

Vær opmærksom på at kontingent- og forsikringsopkrævning ikke forfalder samtidigt.

Tilmelding til Betalingsservice

Du har mulighed for at tilmelde dig betalingsservice PBS. Vær opmærksom på, at linket til tilmeldingsformularen hos nets åbnes i et pop op-vindue. Hvis du har en pop op-stopper aktiveret, skal du give lov til at åbne pop op-vinduer på hjemmesiden.

Du kan også henvende dig direkte til dit pengeinstitut, når du modtager din opkrævning.Så sørger de for, at du bliver tilmeldt betalingsservice.

Betaling til Djøf

Djøfs registreringsnr.: 5470
Djøfs kontonummer: 2111946

Betaling til Djøf fra udlandet

Hvis du ikke har en konto i et dansk pengeinstitut, kan betaling til Djøf ske på en check fra et udenlandsk pengeinstitut pålydende beløbet i danske kroner. Du kan også overføre pengene i danske kroner direkte til Djøfs konto:

Djøfs registreringsnr.: 5470
Djøfs kontonummer: 2111946

SWIFT-kode: NYKBDKKK
IBAN-nr. DK6254700002111946

Desuden skal du skrive dit medlemsnummer, som du finder på dit medlemskort samt på det indbetalingskort, du har modtaget. Alternativt kan dit cpr-nr. benyttes. Ved betaling fra udlandet, vil der normalt blive pålagt betaleren et gebyr. 

Regler for medlemskab

Begrænsninger i din ret til rådgivning

Du er velkommen som nyt medlem i Djøf, selvom der er opstået en sag med din arbejdsgiver inden din indmeldelse. Djøf rådgiver dig gerne i sagen, men vi tager ikke kontakt til din arbejdsplads, og vi fører ikke sagen ved retten. 

Melder du dig ind med en sag, der er opstået forud for din indmeldelse, og som du ønsker Djøfs bistand til, er du ikke berettiget til at få en gratis periode på tre måneder. Det samme gælder, hvis du kommer med en ny kontrakt fra en arbejdsgiver, som du har modtaget inden din indmeldelse, og som du ønsker at få gennemgået af Djøf. 

Hvis du får en ny kontrakt, eller der opstår en sag med din arbejdsgiver, efter at du har meldt dig ind og stadig er i din gratis periode, har du ret til rådgivning på lige vilkår med vores øvrige medlemmer. I den situation kan vi både tage kontakt til din arbejdsplads og føre din sag ved retten, hvis vi vurderer, at der er behov for det.

Djøf kan ikke give dig  bistand i sager om løn- og ansættelsesforhold, hvis du hører til medlemsgrupperne "Anden beskæftigelse, ude af erhverv mv." eller "Selvstændige advokater". Kontingentet er derfor lavere for disse grupper end for de øvrige medlemsgrupper.

Du kan kun få bistand, hvis du har betalt dit kontingent/ ikke har ubetalte fakturaer eller restancer.

Delforeninger og medlemsgrupper

Som medlem af Djøf hører du til en delforening eller en medlemsgruppe. Din placering afhænger af din jobsituation. På 'Mit Djøf' kan du se, hvilken delforening eller gruppe, du hører til, ligesom det fremgår af din kontingentopkrævning. 

Studerende 

Studerende hører til delforeningen 'Djøf Studerende'. Når du dimitterer, vil du gå fra at være studentermedlem til at være medlem af en af de andre delforeninger.

Bidrag til forhandlingsfonde 

Bidrag til forhandlingsfonde med videre er blandt andet med til at finansiere konfliktunderstøttelse og advokatbistand. 

  • Ansatte medlemmer af Djøf Offentlig, Offentlige Chefer (ekskl. dommere) og Djøf Privat betaler 9 kr. pr. kvartal i bidrag til Djøfs forhandlingsfond. 
  • Ansatte medlemmer af Djøf Offentlig betaler 40 kr. til foreningens konfliktfond. 
  • Ansatte medlemmer af Djøf Advokat har et lavere grundkontingent, men betaler samtidig 100 kr. i særkontingent til foreningens eget budget.

Kontingent til andre foreninger

Djøf opkræver også et kontingent pr. kvartal for:

  • Dommerfuldmægtigforeningen (290 kr.)
  • Foreningen af Familieretshusets jurister (75 kr.)
  • Gymnasieskolernes Lederforening (200 kr.)
  • Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser (100 kr.).

Kender du ikke disse foreninger? Læs om foreningerne her.

Medlem af en anden fagforening?

Hvis du er medlem af en anden fagforening, når du melder dig ind i Djøf, kan du slippe for at betale kontingent til Djøf i perioden, hvor du både er medlem af Djøf og din gamle fagforening. Du skal være udmeldt af din gamle fagforening for at kunne få kontingentfritagelse. 

For at få en kontingentfritagelse, skal du give os besked om, at du allerede er medlem af en anden fagforening og datoen for, hvornår du er udmeldt fra din gamle fagforening. Oplysningerne skriver du i indmeldelsesformularen i feltet 'Bemærkninger'.

Du kan få kontingentfritagelse, hvis du fortæller os om dit dobbeltmedlemsskab i op til 14 dage efter din indmeldelse i Djøf. Du skal selv stå for udmeldelsen af din gamle fagforening. 

Har du spørgsmål til kontingentfritagelse, eller vil du fortælle os om dit dobbeltmedlemsskab, så skriv til dk¤djoef¤djoef.