Resultater fra TR-undersøgelsen er klar

Læs om resultaterne fra TR-undersøgelse. Igen viser undersøgelse, at I knokler for medlemmerne, og heldigvis kan det betale sig.

En tillidsrepræsentant bruger i gennemsnit 5,2 timer om ugen på at udføre sit hverv. Timerne er givet godt ud, for I vurderer, at I får indflydelse. 

Ny TR undersøgelse

I slutningen af 2018 spurgte vi jer tillidsrepræsentanter og suppleanter om, hvordan rammerne for TR-hvervet er ude på arbejdspladserne, og hvilke emner der optager jer og jeres medlemmer i øjeblikket. Vi spurgte også om, hvilke ydelser fra Djøf I bruger og hvor tilfredse I er med dem. Resultaterne kan bruges som inspiration til jeres arbejde lokalt, ligesom vi kan bruge dem som inspiration til sammensætte TR-ydelser og kurser, så de bedst muligt udfylder jeres behov.

5,2 timer

Så meget bruger en tillidsrepræsentant i gennemsnit om ugen på at varetage sit hverv. Tidsforbruget varierer naturligvis efter, hvor mange medlemmer tillidsrepræsentanten repræsenterer. Repræsenterer man over 100 medlemmer bruger man i gennemsnit 7,9 timer. Repræsenterer man derimod under 10 medlemmer bruger man i gennemsnit 3 timer om ugen. Det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug som tillidsrepræsentant var også på 5,2 timer, da vi sidst spurgte jer i en undersøgelse tilbage i 2015.

Møder og lønforhandling

Når man ser på, hvilke arbejdsopgaver der fylder mest i arbejdet som tillidsrepræsentant, står det ikke overraskende klart, at forskellige typer af møder fylder meget, men også at lønforhandlinger er en vigtig TR-opgave.

Vi bad jer om at sætte 8 arbejdsopgaver i prioriteret rækkefølge i forhold til, hvilke arbejdsopgaver, der fylder mest, hvor 1 er den arbejdsopgave, der fylder mest og 8 er den arbejdsopgave, der fylder mindst. Figuren herunder viser, hvor mange procent, der har prioriteret arbejdsopgaven som enten 1 eller 2 ud af 8.

63 procent får løntillæg

63 procent af tillidsrepræsentanterne får løntillæg for deres arbejde som tillidsrepræsentant, mens det kun er tilfældet for 5 procent af suppleanterne. 42 procent får mellem 10.000 og 15.000 kr. om året. 39 procent får mindre end 10.000 kr. mens 18 procent får mere end 10.000 kr. Det skal bemærkes, at det altovervejende er kommunale og regionale tillidsrepræsentanter, der får tillæg. Det skyldes, at der i kommuner og regioner er et krav om, at TR-opgaven honoreres med et tillæg.

Indflydelse

Undersøgelsen peger på, at Djøfs tillidsrepræsentanter forstår at optimere deres indflydelse både på den kollektive og individuelle bane.

Hele 74 procent af jer oplever, at I i SU/MED-sammenhæng har indflydelse. 20 procent oplever i høj grad at have indflydelse og 54 procent oplever i nogen grad at få indflydelse, mens kun 23 procent oplever indflydelse i mindre grad. Når det gælder indflydelse i mere uformelle sammenhænge, oplever hele 82 procent at opnå indflydelse i høj eller i nogen grad.

Når I som tillidsrepræsentanter tager del i individuelle personalesager, ses nogenlunde samme tendens. Her mener 72 procent, at de har indflydelse i høj eller i nogen grad.

Dialog med ledelsen

Jeres indflydelse skyldes måske, at I har en god dialog med ledelsen. 50 procent af tillidsrepræsentanterne oplever i høj grad at have en god dialog med ledelsen, og samlet mener 95 procent af tillidsrepræsentanterne enten i høj eller i nogen grad at have en god dialog med ledelsen.

Inden vi svømmer over af begejstring, skal det dog nævnes, at 21 procent af jer svarer, at I i mindre grad eller slet ikke mener, at ledelsen samarbejder med de faglige organisationer. Så nogle steder, er der altså plads til forbedring.

TR-rollen og arbejdsopgaver

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt at have en stærk lokal klub i ryggen, og det arbejder I ihærdigt for at få. 70 procent mener, at de i deres arbejde som tillidsrepræsentant i høj eller i nogen grad udfører den arbejdsopgave det er, at holde faglige klubmøder. 67 procent mener, at de i høj eller i nogen grad udfører den opgave, det er at byde nyansatte velkommen. 66 procent mener, at de i høj eller i nogen grad videreformidler information fra Djøf til medlemmerne.

Desuden svarer over halvdelen, at de i høj eller i nogen grad informerer klubben om Djøfs tilbud og holder klubmøder med socialt indhold.

Rådgivning fra Djøf og TR-kurserne

77 procent af tillidsrepræsentanterne har inden for det seneste år modtaget rådgivning og sparring fra Djøf om løn og vilkår for deres medlemmer, mens det gælder 37 procent af suppleanterne. På en skala fra 1-100 ligger tilfredsheden på 78, hvilket svarer til vurderingen ”god”. Tilfredsheden er en smule højere end, da vi sidst spurgte jer i 2015, hvor tilfredsheden lå på 73. Der stadig plads til, at vi stræber mod at give tilfredsheden endnu et nøk op ad.

64 procent svarer, at de har deltaget på et eller flere TR-kurser inden for det seneste år. De tre kurser, som flest har deltaget i er 'Den gode forhandler', 'Kom godt fra start' og 'Regelkompasset'. 89 procent svarer, at de bruger det, de har lært på kurserne i hverdagen. 34 procent bruger det i høj grad og 55 procent bruger det i nogen grad. Dette er en god påmindelse om at holde fokus på det anvendelsesorienterede og praksisnære i vores kurser.

Møder og dagsorden

28 procent svarer, at de har holdt flere end tre klubmøder det seneste år, mens 46 procent har holdt et eller to. De tre emner, der har været mest på dagsordenen på møderne det seneste år, er ikke overraskende OK18, lønforhandlinger og besparelser/omstruktureringer.

I svarer desuden, at løn, psykisk arbejdsmiljø og arbejdstid er de tre emner, som I vurderer, optager jeres medlemmer mest i øjeblikket.

Samarbejde på tværs af faggrupper

I svarer, at der generelt samarbejdes på tværs af faggrupper på jeres arbejdsplads. 92 procent mener, at der enten i høj eller nogen grad samarbejdes på tværs af faggrupper, hvor 51 procent mener, at der samarbejdes i høj grad og 41 procent mener, at der samarbejdes i nogen grad.

Tak for jeres svar

Tak til alle jer, som har brugt tid på at besvare undersøgelsen. Vi kommer til at bruge resultaterne flittigt, og vi håber også, at I lokalt kan bruges resultaterne, når I skal tale vilkår for TR-hvervet med jeres ledelser.