01.03.2017

Som tillidsrepræsentant må du bruge den tid, der er nødvendig og tilstrækkelig for, at du kan udføre dit tillidsarbejde forsvarligt. Der skal tages hensyn til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold.

Dit tillidsrepræsentantarbejde kan du medregne i din normale arbejdstid, hvis det ligger indenfor din normale arbejdstid. Tid ud over din normale arbejdstid, kan du kun regne med, hvis din chef eller ledelse har bedt dig om at arbejde eller deltage i møder uden for normal arbejdstid.

Dit tidsforbrug vil variere i forskellige perioder. Ved de årlige lønforhandlinger, omstruktureringer og afskedigelser vil du typisk skulle bruge mere tid som tillidsrepræsentant.

Aftal tidsforbrug med ledelsen

Ledelsen og tillidsrepræsentanten skal løbende drøfte:

  • Det nødvendige tidsforbrug til tillidsrepræsentantarbejdet
  • Fordeling mellem tillidsarbejde og sædvanligt arbejde

På mange arbejdspladser er der aftaler om tidsforbrug på tillidsrepræsentantsarbejdet. Nogle arbejdspladser har et supplement til MUS-skemaet, som definerer, hvilke emner chef og tillidsrepræsentant kan drøfte for så vidt angår tillidsrepræsentantens funktion, fokus og opgaver.

Du har altså både en pligt og en ret til at drøfte dit hverv som tillidsrepræsentant med din chef. En sådan samtale sikrer, at både du og din chef oplever, at I har et konstruktivt samarbejde i forhold til tillidsarbejdet og balancen til dine daglige arbejdsopgaver.

Blev inspireret til emner, som du og din chef kan drøfte i forbindelse med dit tillidsrepræsentantarbejde.

Inspiration til samtale mellem chef og TR

Særligt for staten

På det statslige område skal arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten:
  • Ved ny- og genvalg: Drøfte fordeling af tidsforbrug - tillidsarbejde og almindeligt arbejde
  • Ved ændring af omfang af tillidsarbejdet: Drøfte tilrettelæggelsen af tillidsrepræsentantens samlede opgaver – herunder om sædvanlige opgaver skal lægges om eller gives til en anden i en periode, hvor tillidsarbejdet fylder meget

Reglerne finder du i Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten

Særligt for kommuner og regioner

I regionerne og kommunerne er der et særligt protokollat, som pålægger de lokale parter at forhandle vilkårene for tillidsrepræsentantens tidsforbrug og andre forhold. Her skal du have den nødvendige og tilstrækkelige tid til dit tillidsrepræsentantsarbejde.

Der er mulighed for normeringsmæssigt at give kompensation til den afdeling/institution, der har en tillidsrepræsentant ansat.

Du kan finde reglerne i:

Den regionale MED-aftale

Den kommunale MED-aftale

Frihed til møder og uddannelse

Som tillidsrepræsentant må du forlade dit arbejdssted, hvis det er nødvendigt for dit tillidsarbejde. Husk at orientere/aftale det med din chef forinden. 

Tillidsrepræsentanten og suppleanten har ret til at deltage i faglige kurser.

 

For at klæde dig bedst muligt på til tillidsarbejdet tilbyder Djøf en uddannelse for tillidsrepræsentanter og -suppleanter

Særligt for staten

I staten har du som tillidsrepræsentant normalt frihed til at deltage i for eksempel bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og orienteringsmøder i Djøf for den gruppe, som du repræsenterer.

Særligt for kommuner og regioner

I regionerne og kommunerne kan arbejdsgiveren give tillidsrepræsentanten tjenestefrihed til at deltage på møder og efteruddannelse arrangeret af Djøf, hvis forholdene på arbejdspladsen tillader det.

Tillidsrepræsentantslokale

Du har som tillidsrepræsentant krav på at få adgang til et lokale med IT-udstyr og telefon, hvor du kan lave dine tillidsopgaver og tale uforstyrret med medlemmerne.
3 1 Vurder indholdet