]]>

Kursus

Filosofikum for ledere

Udvid din filosofiske viden i et skabende og engageret refleksionsrum med andre ledere. Du får nye perspektiver på ledelse ud fra grundlæggende eksistentielle problemstillinger.

Startdato og sted

25. januar 2022
Ruds Vedby

Varighed

3 dage
10:00-16:00

Pris

21.700 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder med en intellektuel nysgerrighed, som rækker ud over den traditionelle ledelsesfaglighed. 

Du ønsker at styrke din ledelse og træde et skridt tilbage fra drifts- og organiseringsopgaver.

Du ønsker at blive en del af et fællesskab, hvor abstraktion og refleksion bidrager til nye ideer og perspektiver på grundlæggende eksistentielle og ledelsesmæssige udfordringer.

Og så har du et behov for at lade filosofien fylde noget mere i dit lederskab med en idérigdom til det, du vil møde i fremtiden. 

 

På kurset får du:

 • indsigt og øvelse i nogle konkrete eksistentielle udfordringer som har betydning for dit lederskab
 • en filosofisk indføring i, hvordan konkrete, relevante og aktuelle problemstillinger rummer forskellige filosofiske strømninger og historisk tankegods 
 • sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer i et filosofisk perspektiv
 • et fællesskab som kan åbne din bevidsthed for helt nye forestillinger om eksistensen og dens sammenhængskraft
 • indsigt i en filosofisk praksisform, som udvider din dialogiske kapacitet 
 • en øget bevidsthed om filosofiske problemstillinger, som vil præge vores liv og arbejdsliv fremadrettet. 

Kursets indhold

På kurset bliver du inviteret til at øge din abstraktionsevne i et fællesskab med andre ledere. Sammen med underviseren skaber I en ramme for idérigdom og konkret ledelsessparring i et filosofisk perspektiv. Du arbejder med dit filosofiske lederskab og med ledelsesmæssige udfordringer af eksistentiel karakter. 

En af de eksistentielle udfordringer, som dominerer hos de fleste, er følelsen af utilstrækkelighed. Vi halter bagefter, vi møder ikke forventninger, vi har for travlt eller vi stiller for store krav til os selv og andre. Kurset er et reflektorium, hvor vi tænker os frem det sted, der minder os om at være i et flow af sammenhænge, og hvor vi oplever en tilstrækkelighed. 

I løbet af kurset arbejder du med seks hovedområder: 

 • Psykologi og filosofi i et ledelsesperspektiv
 • Bevidsthedsfilosofi
 • Etiske dilemmaer og den menneskelige værdi
 • Den videnskabelige udvikling og dens ledelsesmæssige betydning
 • Livskraften og dens ontologiske status
 • Dannelsesbegrebet.

Den grundlæggende idé på ’Filosofikum for ledere’ er at koble de konkrete eksistentielle udfordringer, som præger vores liv, sammen med en ledelsesmæssig tilgang, som er rammesættende for skabelse af viden, sammenhængskraft og en visionær tilgang til ledelse.

 • Forberedelse inden kurset

  Inden første kursusdag beskriver du en konkret ledelsesmæssig udfordring, der rummer en eksistentiel problemstilling. Casene vil indgå i undervisningen. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  25. januar 2022, kl. 10.00 - 16.00

  På førstedagen på ’Filosofikum for ledere’ får du en grundlæggende viden om forskellen mellem psykologi og filosofi og et indblik i forskellen mellem management og leadership. Du får også en ny viden om den menneskelige bevidsthed, som en værdi i relation til ledelse. Den viden bruger vi aktivt i den følgende undervisning.

  Vi starter med at folde nogle af de grundlæggende psykologier ud. Det gør vi bl.a. ud fra deres videnskabsteoretiske grundlag, teorier og bagvedliggende idéer om menneskets bevidsthedsstruktur. 
  Vi ser nærmere på de ledelsesmæssige implikationer fra psykologien, og hvordan ’management’ i vid udstrækning er et resultat af psykologiens vidensform og strategiske greb hos den enkelte leder. 

  Herfra bevæger vi os ind i filosofien og dens forskellige erfaringsformer også set i et ledelsesmæssigt perspektiv. Psykologi kan siges at være læren om menneskets psyke. Filosofi betyder kærlighed til viden. Filosofi rækker videre end blot omkredsen af den menneskelige psyke, og den træner os i at forstå helheder og skabe universer. 

  Filosofiens væsentligste bidrag er fokus på inspiration og erkendelse. Den kan være din visionære kraft som leder og rummer en livslang læring. 

  Med afsæt i bevidsthedsfilosofi fokuserer vi på fænomenet ’presencing og intuition’. To kernebegreber inden for bevidsthedsfilosofi og ledelse, som er særdeles relevant i forhold til din ledelses- og forretningsudvikling.
  Presencing og intuition danner grundlaget for en nysgerrighed omkring særlige karakteristika for et originalt lederskab. Det beskriver en bevidsthedstilstand, som rummer en udefinerbar viden, men som samtidig er meget virkelighedsnær i forhold til at kunne forudsige hændelsesforløb og begivenhedsrækker her og nu, og i fremtiden. 

  Du vil erfare, hvordan vi mennesker er forbundet til hinanden på tankemæssigt, følelsesmæssigt og socialt plan. 

  Du vil blive præsenteret for øvelser, bevidsthedsfilosofiske teorier, de ledelsesmæssige udfordringer hermed og ikke mindst dit eget potentiale i forhold til at bruge denne bevidsthedskapacitet i din ledelsesgerning. Du vil også få en filosofihistorisk perspektivering af forskellige bevidsthedsfilosofier.     

   

 • Dag 2

  26. januar 2022, kl. 10.00 - 16.00
  Dag to på ’Filosofikum for ledere’ giver dig en ny metodisk tilgang til at føre en filosofisk dialog om grundlæggende værdimæssige overvejelser og en filosofihistorisk indsigt i de mange bud på en etik. Sårbarhed og frihed vil være omdrejningspunktet. 

  Vi trækker en parallel til den videnskabelige udvikling, og på den baggrund nærmer vi os forsigtigt en forventelig fremtidsforståelse. 

  Vi starter med at arbejde i spændingsfeltet mellem frihed og sårbarhed. Vi vil sammen undersøge og reflektere over etiske grænser i ledelse. Vi styrker vores fælles bevidsthed om sårbarhedens betydning for udvikling og etik, og hvilken bevidsthedstilstand der kan give os friheden til at være. 

  Den viden er helt afgørende, hvis du vil sikre en organisationsudvikling, samværsform og ledelsesstil, der kan understøtte livskvaliteten. Vi arbejder med konkrete cases og deres ledelsesmæssige udfordringer. Hver case bliver sat ind i et filosofihistorisk perspektiv, og vi gennemgår etikkens grænseflader.

  Kunstig intelligens, systemtænkning, digitalisering, robotteknologi, hologrammer, teleportation og meget mere bliver mere og mere udbredt. Anvendelsen af den naturvidenskabelige udvikling har igennem det seneste århundrede vist sig stærkere og mere innovativ end fx den humanistiske forskning. Vi står over for nogle grundlæggende spørgsmål om den menneskelige værdi.

  Hvilke udfordringer giver det ledelse og ledere? Hvilken betydning har det for vores beslutningsprocesser og ledelsesrum? I en paneldebat vil alle deltagere agere fremtidsforskere for en stund. 

  Vi kigger ind i systemtænkningens muligheder og begrænsninger. Du arbejder med distinktionen mellem ’det betydningsfulde’ og ’det meningsfulde’, som en udviklingsmarkør til at forstå forskellen mellem kunstig intelligens og den menneskelige intelligens på den ene side samt imitationer og det skabende på den anden side. 
 • Dag 3

  27. januar 2022, kl. 10.00 - 16.00

  På dag tre er fokus på det erkendelsesdrevne lederskab vs. det performative lederskab. Dagen vil revitalisere humanistisk tænkning i et samfundsmæssigt og erhvervsøkonomisk perspektiv. Du får samtidig en individuel forankring af kursets forløb og bliver ansporet at reflektere over dannelse som det menneskelige perspektiv på viden som en værensform.
  Vi begynder med at undersøge de ledelsesmæssige implikationer af at ændre den overordnede idé i ens ledelsesform. 

  Du får indsigt i, hvordan der med en ny-orientering i retning af et erkendelsesdrevet lederskab bliver plads til en mere innovativ tilgang, som kan lede til en transformation af flere dimensioner i din ledelsesmæssige tilgang, prioriteringer og evalueringer.  

  Du bliver præsenteret for cases, som illustrerer hvordan et skift fra performance til erkendelse, kan sikre nye metodiske tilgange, nye og mere formålsdrevne tiltag eller forandringsprocesser. Det åbner samtidig for, at du kan tænke eksistensen som en helhed, hvor livskraften danner grundlag for nye forretningsområder, samarbejdsformer og organiseringsformer.  

  Der er mange eksempler på, hvordan livskraften har skabt en positiv transformationsproces på menneskehedens vegne inden for især velfærds- og sundhedsfremmende industrier.  

  Renæssancemennesket kan siges at være et dannelsesideal, som 1500-tallet stod for. Leonardo Da Vinci er nok det tydeligste eksempel på det skabende renæssancemenneske. Mennesket blev i højere grad omdrejningspunktet for de skabende kræfter ikke blot som kunstner, men som skaber, leder, filosof og multikunstner. Det billede står i skærende kontrast til Herbert Marcuse’ dystre analyse af ’One-dimensional man’, der beskrives som værende resultatet af en performancedrevet industrialisering af alle livets aspekter.  

  Vi afrunder ’Filosofikum for ledere’ i dette spændingsfelt. Vi reflekterer over dannelsesbegrebet og dets betydning for lederskab. Vi ser samtidig hele forløbet i dette dannelsesperspektiv, hvor du og de øvrige deltagere får lejlighed til at arbejde med egne strategiske tiltag for fremtiden.

   

Hvem underviser?

Morten Paustian

Morten Paustian
Executive leadership advisor og coach, forfatter og foredragsholder.

Morten har arbejdet som selvstændig ledelsesrådgiver i 15 år. Han har gennemført adskillige strategiprocesser, uddannelsesforløb og coachingforløb og ageret sparringspartner for mange ledere. Han er desuden forfatter til 18 bøger inden for filosofi, ledelse og psykologi. Morten er uddannet MSc in Business Administration and Philosophy, MSc in International Business, Executive Doctor of Philosophical Leadership Studies og Executive Doctor of Business Administration.

Kursets form

Kurset ’Filosofikum for ledere’ er et reflektorium, hvor vi sammen udvikler en indsigt i grundlæggende erkendelser omkring livets sammenhængskraft og deres ledelsesmæssige implikationer. 

Undervisningen veksler mellem cases, filosofiske oplæg, præsentation af metoder kombineret med refleksioner, diskussioner og træning i forhold til ledelsespraksis. Der er fokus på filosofiens abstraktionsværdi og dens relevans i forhold til de nuværende og kommende eksistentielle udfordringer, som kan spille en rolle i ledelsesgerningen. 

Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og bidrager med egne refleksioner, cases og udfordringer. Vi vil også benytte ’talkshow-formatet’ i forbindelse med refleksionen over deltagernes cases.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du får adgang til litteratur og andet undervisningsmateriale på portalen. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  21.700 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  21.700 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  23.700 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 25. januar - 27. januar 2022, kl. 10.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 34782
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  15. december 2021 kl. 14:00


  Afmeldingsfrist
  25. december 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle