Djøf blog

Kan din tidsbegrænsede ansættelse forlænges igen?

Hvor mange gange kan din tidsbegrænsede ansættelse forlænges?

Af René Óli Rasmussen

Er der noget loft for hvor mange gange en arbejdsgiver kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse? Så længe der er objektive grunde til forlængelsen, er svaret umiddelbart nej.

Der er ikke noget loft på antallet af forlængelser. Det er nemlig en sejlivet myte, at der eksisterer en regel om, at arbejdsgiver kun må forlænge en tidsbegrænset ansættelse to eller tre gange før, at medarbejderen er fastansat. I en for nyligt afsagt voldgift (FV.2013.0168) kom voldgiften derfor frem til, at det var okay, at en lærer blev forlænget 10 gange, da hver forlængelse var objektivt begrundet i saglige forhold.

Skal din tidsbegrænsede ansættelse forlænges, skal forlængelsen således være objektivt begrundet. Lov om tidsbegrænset ansættelse fremsætter, at objektive grunde f.eks. er fornyelser,

  1. der skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud,
  2. der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  3. der er nødvendige til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Opremsningen er ikke udtømmende.

Er forlængelsen af den tidsbegrænsede ansættelse ikke objektivt begrundet, vil den tidsbegrænsede ansatte, anses som fastansat i stedet. Det vil dog altid være nødvendigt at vurdere den enkelte forlængelse ud fra de konkrete omstændigheder.

Du finder lov om tidsbegrænset ansættelse her  og du kan se hvordan din vilkår i en tidsbegrænset ansættelse er her

rra

René Óli Rasmussen

Chefkonsulent

Jeg blogger her om min hverdag i Djøf. En hverdag hvor jeg forhandler med arbejdsgivere, rådgiver medlemmer om ansættelsesvilkår og underviser i lønforhandling. Omdrejningspunktet er dit arbejdsliv, og bloggen er mit indspark til at sende nogle gode råd videre.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mette Stengade, HK/Danmark

God gennemgang, men jeg ved ikke om jeg er helt enig i din konklusion om, at der i princippet kan ske 'uendelige' forlængelser, når blot forlængelsen er objektivt begrundet. F.eks. i forhold til funktionærer, er det min umiddelbare vurdering, at funktionærloven vil kunne have en begrænsende funktion, hvad angår gentagende og objektivt begrundede forlængelser over en årrække. På et tidspunkt vil man formentlig kunne argumentere for, at medarbejderen har opnået en berettiget forventning om fortsat ansættelse i den pågældende virksomhed, og at vedkommende har indrettet sig i tillid til den månedlige lønindtægt. Et pludseligt ophør i ansættelsen, som følge af manglende forlængelse, vil da, her i Danmark og ud fra den overordnede beskyttelse af funktionærer, kunne tolkes som et forsøg på omgåelse af funktionærloven. Medarbejderen kunne således formentlig opnå medhold i, at denne kunne anses sig som fastansat og ville have krav på almindeligt opsigelsesvarsel iht. funktionærlovens bestemmelse herom, dvs. svarende til den anciennitet, der i løbet af den samlede ansættelsesperiode er blevet oparbejdet, samt evt. fratrædelsesgodtgørelse etc., herunder også en sædvanlig vurdering af spørgsmålet om usaglig afsked mv. Men hvor meget der skal til, er jo endnu uprøvet land, og en enkelt voldgiftsafgørelse, er efter min bedste overbevisning slet ikke nok til at fremkomme med nogen formodning eller konklusion om, i hvilken retning vi bevæger os, hvad angår antallet af ansættelses-år eller forlængelser, der skal til, før man fraviger bestemmelsen om objektriv begrundelse i Lov om tidsbegrænset ansættelse, til fordel for beskyttelsen i Funktionærloven. Det kræver formentlig i sidste ende en principiel afgørelse i Højesteret, eller en tur omkring EU-domstolen ;-)


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lise Kok

Som tillidsrepræsentant på en stor offentlig arbejdsplads har jeg og mine TR kollegaer i fællesskab udviklet en lidt anden tilgang til forlængelser. Vi prøver så vidt muligt at tage en snak med chefen, når denne ønsker at forlænge 1. gang og gør dem opmærksomme på at gentagende forlængelser kan give dem problemer som ender med at koste dem penge.
Vi foreslår en model, der går på at man istedet for en forlængelse så fastansætter, med den gensidige forståelse mellem arbejdsgiver og arbejdstager at der naturligvis er en mulighed for at ansættelsen skal ophøre, hvis der ikke fortsat kommer projektpenge / er opgaver nok eller sligt, samt at ansættelsesforholdet og opgaveporteføljet skal tages op, når de opgaver man er ansat til ophører. Konsekvensen kan være at man er nød til at afskedige, hvilket har været den store hurdle (ingen chefer bryder sig om det), men omvendt betyder en fastansættelse at man i afdelingen opfatter den ansatte lidt anderledes og måske er lidt mere proaktiv ifht. at sikre den fortsatte ansættelse.
Indtil videre har vi haft held i et par situationer hvor en god snak om muligheder og konsekvenser har ført til en fastansættelse af medarbejdere, der ellers var projektansat, og indenfor områder hvor der altid er mange projekter, er der en rimelig chance for at en ansættelse som kommer til at blive varig.
Vi undgår at skulle føre sager på forlængelser, medlemmet får en bedre chance for at blive i ansættelsen og chefen får dels en gladere medarbejder, men også en der nok ikke i samme grad tjekker jobannoncer og som er i fare for at stikke af når et andet - fast - job dukker op.
For os har det beroet på en høj grad af erfaringsudveksling tillidsfolkene imellem og nu hvor vi har lidt præcedens har vi også chefer vi kan henvise til som gode eksempler, når en ny chef bliver i tvivl om hvorvidt det er en god måde at gøre det på.
For mig at se er det - ude i virkeligheden - et spørgsmål om at finde en måde at håndterer det på, så problemet slet ikke opstår. Det er immervæk sjovere og langt mindre tidskrævende end at skulle føre sager, hvis en chef trækker en projektansættelse lidt for langt.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kenneth..

Hvad så hvis det er en sæson kontrakt der f.eks. hvor ordlyden er således i kontrakten:

3. Ansættelsesforholdets begyndelse og varighed

3.1. Ansættelsesforholdet begyndes den 10. august 2015

3.2. Ansættelsen er tidsbegrænset indtil den 31. oktober 2015, hvor ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel.

Begrundelsen for den tidsbegrænsede ansættelse er, at der er tale om sæsonarbejde, hvor golfsæsonen slutter med udgangen af oktober måned 2015.

Kan jeg forlænge en sådan kontrakt, jeg har behov for at den ansatte bliver 14 dage mere, men har fået af vide at det kan jeg ikke.
Grunden til forlængelse er, at de er blevet en mindre og derfor er bagud med sæsonarbejdet.

René Rasmussen

Hej Kenneth

Tak for din interesse - Du er meget velkommen til at kontakte Djøf vedr. konkrete problemstillinger. Jeg vil dog gøre opmærksom på at vi som lønmodtagerorganisation ikke yder arbejdsgiverrådgivning


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Henrik Kristensen

Hej
jeg mener dog at reglen om forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse i max. 3 år gælder inden for forskning og undervisningdområdet jf. § 5 stk. 2 i cirkulæret. om tidsbegrænset ansættelse -
F.eks. gælder reglen for en timelærer som underviser/arbejder mindre end 780 timer årligt - er det ikke korrekt?

René Oli Rasmussen


Timelønnede undervisere må generelt højst undervise 780 timer årligt, dog må eksterne lektorer på professionshøjskoler og erhvervsakademier højst undervise 300 timer årligt.

Der er ikke nogen generel tidsmæssig begrænsning for, hvor længe en timelønnet underviser kan være ansat, og en timelønnet ansættelse behøver generelt heller ikke være tidsbegrænset - dog kan eksterne lektorer på professionshøjskoler og erhvervsakademier højst være ansat i 3 år i alt, og undervisningsassistenter på universiteter kan højst ansættes i 3 år ad gangen (med mulighed for forlængelse). Undervisere i staten, der ansættes i tidsbegrænsede stillinger, kan højst få forlænget en tidsbegrænset ansættelse 2 gange.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Tina

Hej, jeg er ansat i flexjob i dagligvarebutik, jeg er blevet forlænget 1 gang, mit spørgsmål er : må de forlænge mig igen? Min leder siger at hun ik må, og jobcenteret sig at de godt må. Ik nem st finde ud af så. Er der et loft el specielle regler i dagligvarebutik? Mvh Tina

Christine Stemann Johansen

Kære Tina. Tak for dit indlæg. Der er ikke noget i lovgivningen, der er til hinder for at din arbejdsgiver kan forlænge din ansættelse. Din ansættelse kan forlænges, hvis der er objektive grunde til det. Det kan f.eks. være arbejdsmangel pga. en kollegas sygdom eller barsel.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

francesca

Hej! Jeg blev ansat i Socialstyrelsen med løntilskud d.1. juni 2014 i 3 mdr. Så blev løntilskud forlænget to gange, hvis jeg husker korrekt. I Marts 2015 fik jeg en kontrakt som fuldmægtig i 17 timer om ugen indtil den 31. december 2015. Fra den 1.1.2016 er jeg ansat med en "forlængelse" i 3 år, på 25 timer om ugen og indtil d. 31. december 2018. Jeg forståede at løntislkud ikke er relevant og at man skal kigge på "grund" af forlængelse. Der står ikke noget i mine kontrakter om hvorfor kontrakten blev forlænget. Kontrakten ser en ny kontrakt ud og der findes heller ikke ord "forlængelse" i den. Er det normalt? Kan man være ansat i mere end tre år uden at man bliver fastansat?
Vh
Francesca

René Oli Rasmussen

Hej Francesca,

Tak for dit spørgsmål. Der er ikke noget i lovgivningen, der er til hinder for at din arbejdsgiver kan forlænge din ansættelse. Din ansættelse kan forlænges, hvis der er objektive grunde til det. Du kan godt være tidsbegrænset i tre år, uden at være fastansat. Hvis du er medlem, er du meget velkommen til at skrive til os på djoef@djoef.dk, så vi kan kigge nærmere på din sag.

med venlig hilsen

René Oli Rasmussen


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Heidi Andersen

Hvad nu hvis en medarbejder er ansat på tidsbegrænset kontrakt. Fratræder som aftalt. Holder måske sommerferie en måned, eller væk et par uger. Ansat på ny tidsbegrænset kontrakt.

Dette sker 3 gange. Der står i kontrakten at der fx er ret til feriefridage efter 9 måneders ansættelse, men hver gang personen fratrædes, tælles der forfra..

Må man gerne ansætte tidsbegrænset til samme stilling flere gange? Ikke projekt, alm kontorarbejde.

René Oli Rasmussen

Hej Heidi,

Ud fra det du beskriver, vil hver ansættelse være en "nyansættelse" da der er afbræk mellem ansættelserne. Du vil således skulle optjene anciennitet og feriefridage på ny.

I denne situation er du juridisk set ikke inde i en forlængelse af ansættelsen.

Hvis du er medlem er du velkommen til at indsende din sag på djoef@djoef.dk hvis du ønsker vi skal kigge nærmere på den.

med venlig hilsen

René Oli Rasmussen


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Gunnar Hansen

Hej
Jeg er AC-timelærer på CPH Business. Min JØP er sat i gang for et par år siden ( jeg er 66 ). Skolen vil egentlig gerne fastansætte mig, men JØP kan åbenbart ikke håndtere både ind- og udbetalinger. Er det muligt at suspendere sin JØP, så jeg kan blive fastansat?

René Oli Rasmussen

Hej Gunnar,

Når du modtager pension, kan du ikke fastansættes efter overenskomsten. Du kan dog i stedet indgå aftale om ansættelse på individuel kontrakt. I det tilfælde er det normalt at man aftaler overenskomstlignende vilkår, hvor lønnen udbetales som en bruttoløn i stedet (løn+pensionsbidrag udbetales direkte til dig).

Du er velkommen til at kontakte os på 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk hvis du har brug for yderligere råd eller vejledning.

Med venlig hilsen

René Oli Rasmussen


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.